Kunnallis- ja hallintovalitukset

Valituttaako?

Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu tai että viranomaisen tekemä päätös on lainvastainen, sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus, kunnallis- tai hallintovalitus. Viranomaisen päätöksen liitteenä on  aina valitusosoite ja ohjeet muutoksenhausta.

Oikaisuvaatimuksella haetaan muutosta kunnanhallituksen, lautakunnan ja liikelaitoksen johtokunnan päätökseen. Vain asianosainen voi tehdä oikaisuvaatimuksen

Kunnallisvalitus on ensisijainen muutoksenhakukeino kunnanvaltuuston päätöksiin. Kunnallisvalituksen voi tehdä kunnallisvaltuuston päätöksestä kuka tahansa kunnan jäsen

Hallintovalituksella haetaan muutosta valtion viranomaisen antama päätöksen ja joihinkin kunnan viranomaisten päätöksiin.

Valitusperuste

Valittaa saa vain, jos päätös itsessään tai päätöksentekomenettely on jollakin tapaa lainvastainen. Se, että päätös on huono tai se ei miellytä, ei riitä. Valitus voi menestyä vain, jos

    1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai
    2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
    3. päätös on muuten lainvastainen.

Menettelytapavirhe

Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, jos ennen päätöksen tekoa edeltävässä ja siihen liittyvässä asian käsittelyssä tapahtunutta virhe tai jokin vaihe on jätetty tekemättä.

Esimerkiksi viranomainen ei noudata hallintoasian käsittelyä varten säädettyjä menettelysäännöksiä, päätöksenteossa vaadittavaa muotoa tai yleensä toimintatapaa koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi kuulemisperiaatteen noudattamatta jättäminen eli asianosaisen kuulemisen puutteellisuus tai laiminlyöminen asiaa ratkaistaessa, viranomaisen esteellisyys, päätöksen sisällön tai perustelujen puutteellisuus tai muu menettelyn osalta laiminlyöty seikka.

Laintulkinta

Laintulkinta edellyttää säännöksen ja erityisesti sen tavoitteiden ymmärtämistä. Lainsoveltajan on analysoitava sovellettava säädös ja huomioitava normien taustalle kätkeytyvät arvot, tavoitteet ja periaatteet sekä perusoikeussäännökset ja  yleiset opit. Käytännössä lainsäädännön tulkinnassa huomioidaan lakitekstin lisäksi myös oikeuskäytäntö eli miten lakia on sovelluttu eri oikeusasteissa, lain valmisteluaineisto ja lain tavoitteet.

Päätöksen teon perusteena käytetään kansallista ja kansainvälistä sääntelyä ja viranomaisen ohjeita, joilla on tarkennettu ja yhdenmukaistettu laissa mahdollisesti olevia epätarkkoja niin sanottuja joustavia normeja.

Sanamuodon mukainen tulkinta on oikeudellisten tekstien tulkinnan lähtökohta. Laeissa esiintyville käsitteille annetaan lähtökohtaisesti niiden tavanomaista, arkikielistä merkitystä vastaava sisältö. Säädöksissä käytetään usein käsitteitä merkityksessä, joka ei vastaa niiden arkikielistä merkityssisältöä. Yksittäistä lain käsitettä voidaan tulkita laajentavasti, jolloin käsitteen merkityssisältö on sen arkikielistä merkitystä laajempi.

Systemaattisessa tulkinnassa sovellettavaa säännöstä tarkastellaan osana laajempaa kokonaisuutta. Systemaattinen tulkinta on erittäin keskeinen tulkintamuoto kaikessa lain soveltamisessa. Sovellettavan lain tai muun säädöksen säännös hahmotetaan osana sovellettavan säädöksen kokonaisuutta.

Tavoitteellisessa tulkinnassa lainsoveltaja soveltaa lakia kiinnittäen huomiota sääntelyn päämääriin. Tavoitteellisessa tulkinnassa voidaan painottaa joko lain historiallista tai objektiivista tarkoitusta.

Yhteenvetona voisi todeta, että päätöksen lain mukaisuuden tulkinta on vaikeaa ja on mahdollista, että varsinkin kunnissa olevat viranomaiset ovat tehnyt virheen.

Valituksen kohteena oleva päätös tulee tarkistaa huolellisesti asiantuntijan toimesta ennen kuin ryhtyy valitusta tekemään.

Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö löytyy julkisena https://www.finlex.fi/fi/ -osoitteesta. Oikeuskäytäntö ei julkaista kootusti missään, mutta hallinto-oikeudet julkaiset osan päätöksistään omilla verkkosivuilla tietyn määräajan. Asiantuntijat käyttävät maksullista Edilex-palvelua, jossa laajemmin oikeuskäytäntöä ja kirjallisuutta.

Huolellisuutta, perusteluita ja aikaa

Jotta valituksella on mahdollisuus menestyä ja tehty päätös kumota, valitus on valmisteltava huolellisesti.

Se ei voi tapahtua muutoin kuin tutustumalla ensin siihen, mitä valituksenalaisessa päätöksessä on päätetty ja miten se on perusteltu. Sen jälkeen tarkastellaan sitä miten tämä päätös perusteluineen  asettuu sen kanssa mitä Suomen laista ja olemassa olevasta oikeuskäytännöstä on johdettavissa.

Tämän jälkeen laaditaan perusteltu valitus, mikäli valitukselle on selvät perusteet olemassa. Valituksessa esitetään vaatimukset ja niille perusteet, jotka perustuvat lakiin ja laintulkintaan aikaisemmassa oikeuskäytännössä.

Soita ja kysy lisää, tutkitaan onko valitusperustetta ja valitetaan, jos peruste on olemassa.

Veikko Kustula

HTM - Hallintotieteen maisteri
050 378 4886