Arviointipalvelut

Miksi ja mitä varten?

Arvion käyttötarkoituksia ovat mm.

  • perunkirjoitusta, ositusta tai perinnönjakoa varten
  • määritys pesänjakoa varten
  • lahjoituksen arvonmääritys verotusta varten
  • arviointi kiinteistöriidan yhteydessä
  • asunnon/kiinteistön haitan arviointi
  • sukulaisluovutusta varten
  • arvon määritys tilinpäätökseen

Arviointikohteet käsittävät kaiken tyyppisten kiinteistöjen arvioinnin. Arvioimme mm. maatiloja, toimitiloja, teollisuuskiinteistöjä, omakotitaloja, lomakiinteistöjä, matkailukiinteistöjä, erikoiskiinteistöjä, hoivakiinteistöjä sekä maa-aines- ja raakamaa-alueita. Teemme myös arviointeja lunastus- ja maantietoimituksiin liittyen sekä maankäyttösopimuksiin ja kaavoitukseen liittyviä kehittämiskorvausarviointeja.

Arviointi käytännössä

Arviointi käsittää useita vaiheita.  Se alkaa toimeksiantosopimuksen laatimisella ja päättyy noin parin viikon päästä arviokirjan luovutukseen. Kohteella tehdään arviointikäynti, joka kestää kohteen laajuudesta riippuen tunnista kokonaiseen päivään.

Arviokirja laaditaan käyttötarkoitukseen sopivaa arviointimenetelmää käyttämällä tai niitä yhdistelemällä. Arviokirjan tekijä määrittelee kanssasi soveltuvan arviomenetelmän. Yleisimmin käytettyjä menetelmiä ovat kauppa-, tuottoarvo ja kustannusarvomenetelmä.

Arviointiin kohdistuva sääntely

Yleisin arvioinnin käyttötarkoitus on vakuusarvio, jossa omaisuuserä esimerkiksi omakotitalo tai huoneisto arvioidaan pankin pyynnöstä lainan vakuudeksi. Arvioin laatimisessa on noudatettava Euroopan keskuspankin luotonantoa- ja vakuuksien arvioinnista antamaa ohjetta. Ks lisää EBA/GL/2020/06

Kaikki pankit eivät noudata ohjeistusta kaikilta osin. Ohjeen mukaan arvioitavalla kohteella on tehtävä katselmointi sekä kohteen sisällä että ulkona. Suurimmissa kaupungeissa, joissa kaupan käynti on vilkasta, on sallittu tehdä arviointi käymättä arvioitavalla kohteella. Tällöin arvioi perustuu vain kauppahintatilastoihin. Tällainen tilastoihin perustuva arviointi on sallittua vain Helsingin, Tampereen ja Turun alueella. Ennen arvion tilaamista, varmista rahoittavalta pankilta arvioinnille asetettavat vaatimukset.

Käypä arvo, käypä hinta tai käypä markkinahinta ovat käsitteinä muun muassa arvopaperimarkkina- (746/2012), osakeyhtiö- (624/2006), elinkeinovero- (360/1968), perintö- ja lahjaverolaissa (378/1940, PerVL) sekä kirjanpitolaissa ja -asetuksessa (KPL 1620/2015, KPA 1752/2015).  Sijoitustoimintaan liittyvää toimintaa on säädelty kiinteistörahastolaissa (1173/1997), jossa arvosta käytetään myös termiä, käypä arvo. Käypä arvo arvioidaan samankaltaisten alueella toteutuneiden kauppojen perusteella, samalla huomioiden kaikki vertailukiinteistöjen hintaan vaikuttaneet tekijät. Kauppojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat sijainti, laatu, ajallinen yhteensopivuus ja markkinatilanne.

AKA /KHK-arviot

AKA / KHK-arviot ovat vaativimpia arvioita. Arviolausunnot laaditaan kansainväliset arviointistandardit (IVS – International Valuation Standards) täyttävinä arviokirjoina. Arviolausunnot täyttävät vaativimmatkin arvioinnin vaatimukset esim. pankeille ja kiin­teis­tö­n o­mis­ta­jil­le yksittäisestä yrityksestä aina konsernitason päätöksentekoon. Ne sisältävät täydellisen kohteenkuvauksen sekä tarkasti perustellun arvon määrityksen.
Lisätietoa IVS-standardista löydät  Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry (SKAY) www.skay.fi

AKA kiinteistöarvioija on sitoutunut noudattamaan Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita ja määräyksiä sekä Hyvää Kiinteistöarviointitapa huomioon ottaen myös kansainväliset arviointistandardeja (IVS).

Auktorisoidun kiinteistönarvioijan tekemä arviokirja on puolueeton ja riippumaton, vahvan ammattitaidon omaavan arvioijan tekemä ja on paikallaan silloin, kun tarvitset erityisen painavaa sanaa omaisuutesi arvonmääritykseen. Erityisesti riitatilanteista tai tilanteissa, jossa haetaan korvausta aiheutuneesta vahingosta tai arvioidaan kohteen lunastushintaa.

Arviolausunnot syntyvät yli 10 vuoden kokemuksella kiinteistövälitys ja -arviointitoiminnasta. Saat laajat AKA- ja KHK-arviolausunnot sekä tarvittaessa suppeammat arviokirjat. Kaikki arviolausunnot syntyvät vankkaan talouden ja kiin­teis­tö­mark­ki­noi­den kokemukseen ja seurantaan perustuen.


Soita ja kysy lisää

Veikko Kustula
AKA – Auktorisoitu Kiinteistöarvioija
KHK – Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistöarvioija
LKV, YKV – Laillistettu ylempi kiinteistönvälittäjä
Julkinen kaupanvahvistaja
050 378 4886